1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach e-sklepu;

E-sklep – prowadzony na stronie internetowej http://powrotbeethovena.pl/ przez Fundację „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, wpisaną do rejestru sądowego pod nr 0000755599, posługującą się numerem NIP 6342939189 oraz numerem REGON 381683943

Sprzedawca – należy przez to rozumieć Fundację „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, wpisaną do rejestru sądowego pod nr 0000755599, posługującą się numerem NIP 6342939189 oraz numerem REGON 381683943

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach e-sklepu prowadzonego na stronie internetowej http://powrotbeethovena.pl/

E-sklep – prowadzony na stronie internetowej http://powrotbeethovena.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w e-sklepie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Fundacją „Po Pierwsze Zdrowie” a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego e-sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://powrotbeethovena.pl/

2.2. Niniejszy Regulamin jest zbiorem przepisów, o których mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. E-sklep działający pod adresem http://powrotbeethovena.pl/ jest prowadzony przez Fundację „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, wpisaną do rejestru sądowego pod nr 0000755599, posługującą się numerem NIP 6342939189 oraz numerem REGON 381683943

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach e-sklepu;
 • warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-sklepu;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-sklepu.

2.5. Korzystanie z e-sklepu jest możliwe pod warunkiem używania jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Chrome w wersji 49 i wyższych;
 • Firefox w wersji 43 i wyższych;
 • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;
 • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;
 • Opera w wersji 36 i wyższych;
 • Safari w wersji 4 i wyższych.

2.6. W celu korzystania z e-sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, e-sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem księgarni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat[MS1] . W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://powrotbeethovena.pl/ oraz pobrać go i wydrukować.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Rejestracja w ramach e-sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w e-sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron e-sklepu, jej warunkiem jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

E-sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze e-sklepu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości swoich zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w e-sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się za pośrednictwem e-sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności jej innych Klientów;
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez e-sklep za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię e-sklepu.

3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, e-sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z e-sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z usług e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla e-sklepu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze e-sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu należy wejść na stronę http://powrotbeethovena.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z e-sklepu wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

4.6. Informacje o Towarach podane na stronie http://powrotbeethovena.pl/ stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją „Po Pierwsze Zdrowie”, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. DOSTAWA

5.1. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach e-sklepu w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3. Dokładny termin realizacji dostawy jest uzależniony od kraju docelowego wysyłki i wskazany Klientowi na stronach e-sklepu w zakładce „Dostawa”. Termin jej realizacji liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i rozpoczyna się po jego złożeniu przez Klienta w przypadku opcji pobrania lub po zaksięgowaniu środków pieniężnych w przypadku przedpłaty.

5.4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

5.5. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

5.6. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP).

5.7. Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość zapłaty:

 • przelewem;
 • płatnością w systemie Przelewy24

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia przywilejów Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, kontakt@fundacjappz.pl. Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

8.3. Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie” nie jest producentem Towarów, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania e-sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację „Po Pierwsze Zdrowie” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-sklepu.

9.3. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni pisemnie na adres: Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, kontakt@fundacjappz.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją „Po Pierwsze Zdrowie” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

10.3. Klient ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. W tym celu może złożyć́ skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.