Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe: 

Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa .

Z Administratorem danych można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  1. Obsługi bankowej i księgowej;
  2. Kontaktowania się z Tobą (telefonicznie, pocztowo, przez e-mail) w celu realizacji zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków udokumentowania działalności Administratora.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (dane powyżej).